درباره ما

درباره ما

سامانه اخذ نوبت:

تماس مستقیم با پزشک

جهت اخذ نوبت و تماس مستقیم با پزشک لطفا ابتدا حساب خود را شارژ نمائید بعد از شارژ حساب می توانید با درمانگر خود به صورت مستقیم مشاوره نمائید