جامعه روانشناسان

Integrated Psychology Community Continuing Education System

سیستم نوبت دهی روانشناسی

جدیدترین کارگاه های آموزشی

ACT

ایجاد شده توسط " حال خوب "

عناوین جلسه مقدماتی - تعریف درمان ACT - تشریح تمایز ACT با سایر رویکردهای نسل سوم - انعطاف پذیری در. ACT _ تشریح مول

مشاده متن کامل